Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací(liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřením č.j. JMK 805/2023 ze dne 07.02.2023 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení adotčeným orgánům, na základě žádosti ze dne 22.11.2021, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, prostřednictvím zplnomocněného zástupce, obchodní společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o., IČ 18827527, Bohunická 133/50, 619 00 Brno. Stejnou písemností KrÚ současně uvědomil účastníky řízení, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Předmětem žádosti je záměr nazvaný I/43 Krhov - Voděrady

stáhnout